Endoskopia u pacjentów leczonych lekami przeciwpłytkowymi i przeciwzakrzepowymi - wytyczne BSG i ESGE (2021)

Z GastroWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Endoskopia u pacjentów leczonych lekami przeciwpłytkowymi i przeciwzakrzepowymi - wytyczne British Society of Gastroenterology i European Society of Gastrointestinal Endoscopy (2021)

Procedury planowe

Kwas acetylosalicylowy (ASA)

Zaleca się utrzymanie leczenia ASA we wszystkich procedurach z wyjątkiem ampullektomii.

Antagoniści receptora P2Y12

 1. Zaleca się utrzymanie leczenia antagonistami receptora P2Y12, czy to jako jedynym lekiem czy jako elementem podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT, double antiplatelet therapy), we wszystkich procedurach niskiego ryzyka.
 2. W przypadku procedur wysokiego ryzyka u pacjentów z niskim ryzykiem zakrzepowym zaleca się przerwanie leczenia na 7 dni przed zabiegiem. U pacjentów wymagających DAPT zaleca się utrzymanie podawania ASA.
 3. W przypadku procedur wysokiego ryzyka u pacjentów z wysokiem ryzykiem zakrzepowym zaleca się utrzymanie podawanie ASA oraz konsultację kardiologa inwazyjnego w kwestii ryzyka/korzyści przerwania podawania antagonistów receptora P2Y12.

Antykoagulacja 2021 1.png

Pobierz jako PDF

Leki przeciwzakrzepowe

Procedury niskiego ryzyka

Pochodne kumaryny

 1. W przypadku procedur niskiego ryzyka zaleca się utrzymanie leczenie pochodnymi kumaryny. W ciągu tygodnia poprzedzającego badanie powinna zostać sprawdzona wartość INR dla upewnienia się, że nie przekracza zakresu terapeutycznego.
 2. Jeśli INR przekracza zakres terapeutyczny, ale jest mniejszy od 5, należy skorygować dawkę leku tak, by wartość INR powróciła do zakresu terapeutycznego.
 3. Jeśli wartość INR przekracza 5 należy odroczyć procedurę endoskopową i skierować pacjenta do właściwego specjalisty na konsultację.

Bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC)

W dniu zabiegu należy pominąć poranną dawkę leku.

Antykoagulacja 2021 2.png

Pobierz jako PDF

Procedury wysokiego ryzyka

Pochodne kumaryny

 1. W przypadku pacjentów z niskim ryzykiem zakrzepowym:
  • Należy przerwać podawania pochodnej kumaryny na 5 dni przed zabiegiem. Konieczna jest kontrola INR dla upewnienia się, że nie przekracza on 1,5.
  • Podawanie leku w dotychczasowej dawce należy wznowić wieczorem w dniu zabiegu.
  • W tydzień po zabiegu należy sprawdzić czy INR powrócił do zakresu terapeutycznego.
 2. W przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepowym:
  • Pochodna kumaryny powinna być odstawiona na 5 dnie przed zabiegiem
  • Dwa dni po przerwaniu leczenia należy rozpocząć podawanie heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH) w dawcę terapeutycznej
  • Ostatnia dawka LMWH powinna być podana na co najmniej 24 godziny przed zabiegiem
  • Należy sprawdzić, czy wartość INR nie przekracza 1,5.
  • Podawanie leku w dotychczasowej dawce należy wznowić wieczorem w dniu zabiegu.
  • Podawanie LMWH należy wznowić w następnym dniu po zabiegu.
  • Podawanie LMWH należy kontynuować do czasu, gdy INR znajdzie się w zakresie terapeutycznym.

Bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC)

 1. Ostatnia dawka leku powinna być przyjęta na 3 dni przed zabiegiem.
 2. U pacjentów z eGFR w zakresie 30-50 ml/min ostatnia dawka dabitraganu powinna być przyjęta na 5 dni przed zabiegiem. W przypadku pacjentów z szybko pogarszającą się czynnością nerek należy zasięgnąć konsultacji hematologa.
 3. Do podawania leku należy wrócić w 2-3 dni po zabiegu. W przypadku ESD można rozważyć wydłużenie tego czasu do 7 dni.

Antykoagulacja 2021 3.png

Pobierz jako PDF

Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego

 1. Zaleca się rozważenie stałego przerwania leczenia ASA w profilaktyce pierwotnej.
 2. Nie zaleca się rutynowego przerywania leczenia ASA podawanego w profilaktyce wtórnej. W przypadku, gdy leczenie przerwano powinno zostać ono wdrożone niezwłocznie po osiągnięciu hemostazy lub gdy brak jest dowodów na utrzymywanie się krwawienia.
 3. Rekomenduje się utrzymanie, o ile to możliwe, podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT, double antiplatelet therapy) u pacjentów ze stentami założonymi do naczyń wieńcowych, a postępowanie powinno być konsultowane z kardiologiem inwazyjnym. W przypadku masywnego krwawienia rekomenduje się utrzymanie leczenia ASA jeśli odstawiono antagonistę receptora P2Y12. Jeśli leczenie antagonistą receptora P2Y12 jest nadal konieczne, powinno ono zostać przywrócone w ciągu 5 dni.
 4. Rekomenduje się odstawienie doustnych antykoagulantów i wyrównanie zaburzeń krzepnięcia z uwzględnieniem ciężkości krwawienia i ryzyka zakrzepowego w porozumieniu z kardiologiem/hematologiem. Wyrównywanie koagulopatii nie powinno opóźniać leczenia endoskopowego.
 5. U pacjentów niestabilnych hemodynamicznie przyjmujących antagonistów witaminy K zaleca się podanie czteroczynnikowego koncentratu kompleksu protrombiny (PCC, prothrombin complex concentrate) lub, jeśli jest niedostępny, świeżo mrożonego osocza.
 6. U pacjentów niestabilnych hemodynamicznie przyjmujących bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC, direct-cating oral anticoagulants) sugeruje się podanie leków odwracających ich działanie: idarucizumabu u leczonych dabigatranem i andexanetu u leczonych anty-czynnikiem Xa[1]. Jeśli andexanet jest niedostępny sugeruje się podanie dożylne PCC.
 7. Rekomenduje się powrót do leczenia przeciwzakrzepowego po przebytym krwawieniu z przewodu pokarmowego u pacjentów ze wskazaniami do takiego długoterminowego leczenia. U pacjentów z niskim ryzykiem zakrzepowym zaleca się powrót do leczenia tak szybko jak to możliwe po 7 dniach od jego przerwania. U pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepowym rekomenduje się wcześniejszy powrót do leczenia przeciwzakrzepowego z pomostowym leczeniem heparyną, najlepiej w ciągu 3 dni.

Nazwy leków

 • Apiksaban: Eliquis.
 • Dabigatran: Pradaxa.
 • Edoksaban: Lixiana.
 • Klopidogrel: Agergex, Areplex, Grepid, Pegorel, Plavix, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt.
 • Prasugrel: Bewim, Efient.
 • Rywaroksaban: Xarelto.
 • Tikagrelor: Brilique.


Przypisy

 1. Apiksaban, Edoksaban, Rywaroksaban

Bibliografia